Servis separátorů | servisní oddělovač

Servis separátoru

Servis separátoru

Servis a revize separátorů jsou především služby spojené s kontrolou množství separovaného nebezpečného odpadu (ropné uhlovodíky nebo látky extrahovatelné petroletherem) a minerálních látek (kal) sedimentovaných na dně zařízení.

Taková měření umožňují řídit funkci separátoru. V případě limitních hodnot je nutné zařízení vyčistit a odpad odvézt na skládku.

V NavoTech máme profesionální vybavení, díky kterému můžeme našim zákazníkům nabídnout službu separátoru na vysoké úrovni.

Základní servisní služby:

 • měření tloušťky vrstvy lehkých olejů (ropné uhlovodíky),
 • měření tloušťky vrstvy minerálních látek (kal),
 • kontrola stavu koalescenční (nebo lamelové) vložky,
 • kontrola stavu plováku a automatické zavírání (případně čištění),
 • tlakové čištění koalescenční vložky,
 • kontrola úplnosti součástí zařízení.

Proč by měly být pravidelně prováděny kontroly separátorů:

 

Existuje několik hlavních důvodů, proč musí být separátory neustále udržovány.

 • 1. Tato zařízení oddělují látky z odpadních vod jako ropných látek, tuky, suspenze, které při uvolnění do odtoku mohou způsobit ucpání kanalizačního systému, provozní problémy s následnými zařízeními v kanalizačním systému, jakož i kontaminaci jímky.
 • 2. Odlučovače tuku jsou stále častěji vybaveny automatickými uzávěrykteré chrání vyústění proti vnikání lehkých kapalin do odpadu. Uzavřením odtoku však dochází k ucpání odpadních vod a ucpání vstupního kanalizačního systému. Výsledkem takové situace jsou zatopené uliční vpusti nebo v případě odlučovačů tuků ucpané dřezy.
 • 3. Periodická kontrola odlučovače oleje je také úplným obrazem jejich práce, na základě provedených kontrol má uživatel plné znalosti o provozu těchto zařízení a také o množství tam shromážděného odpadu. Tyto informace jsou velmi důležité pro plánování úklidu a rozpočtování.
  Výkon kontrol upravuje zákon. Doba kontroly se liší v závislosti na typu zařízení. Veškeré informace jsou uvedeny v pravidlech:
    • Stavební zákon (článek 62, odstavec 1, odstavec 1 b),
    • Nařízení ministra námořního hospodářství a vnitrozemské plavby o látkách zvláště škodlivých pro vodní prostředí a podmínkách, které je třeba splnit při vypouštění splaškových vod do vod nebo do půdy, jakož i při vypouštění dešťové vody nebo tající vody do vod nebo vodních zařízení (článek 17 , str. .5).
 • 4. Nezapomeňte také na technickou a provozní dokumentaci, tj. návod k použití každého čisticího zařízení, který obsahuje podrobnosti o konstrukci zařízení a jeho provozu.
 • Chcete využít našich služeb? Neváhejte nás kontaktovat. Naši specialisté zodpoví veškeré dotazy týkající se kontrol separátorů.

Čištění odlučovačů oleje

Cena čištění separátorů ropných látek je stanovena na základě individuálního posouzení s přihlédnutím ke složitosti a velikosti úkolu. V základní ceně jsou zahrnuty náklady na cestu a likvidaci kalů o objemu do 3m3. Služba čištění separátoru však nezahrnuje opravu případných závad ani technickou kontrolu. V situaci, kdy objem využitého kalu přesáhne deklarované 3m3, bude nutné uhradit vícenáklady, které budou stanoveny na základě individuálního ocenění.

Čištění odlučovačů oleje je proces eliminace kontaminantů, jako jsou tuky a oleje, které mohou být přítomny v dešťové vodě a tavené vodě z různých typů povodí. Tato zařízení se často používají v odvětvích jako je gastronomie, potravinářství, hotelnictví a různé typy průmyslových provozů.

Pravidelné čištění odlučovačů ropných látek je požadavkem přímo vyplývajícím ze stavebního zákona. Četnost kontrol a čištění je uvedena ve vodoprávním povolení daného zařízení.

Služba separátoru, služba separátoru

Servis separátoru je důležité, aby fungovaly správně a efektivně. Ve společnosti Navotech nabízíme komplexní služby údržby pro různé typy separátorů.

Separátor je zařízení, které odděluje látky z odpadních vod, jako jsou ropné látky, tuky, suspenze, které po uvolnění do odtoku mohou způsobit ucpání kanalizačního systému, provozní problémy s následnými zařízeními v kanalizačním systému a také kontaminaci. přijímače.

Proč by měly být pravidelně prováděny kontroly separátorů:

 • Zabraňte přetížení a znečištění: Pravidelný servis odlučovačů pomáhá předcházet ucpání kanalizace a provozním problémům navazujících zařízení a také kontaminaci jímače.
 • Ochrana proti vniknutí lehkých kapalin do odpadu: Separátory jsou stále častěji vybaveny samouzavíracími zařízeními, která chrání výstup proti vniknutí lehkých kapalin do odpadu. Uzavření odtoku však způsobí hromadění odpadních vod a způsobí ucpání vstupního odpadního systému.
 • Plná znalost provozu zařízení: Cyklická kontrola separátorů je také úplným obrazem jejich práce, na základě provedených kontrol má uživatel plné znalosti o provozu těchto zařízení a také o množství tam shromážděného odpadu.
 • Soulad s právními předpisy: Výkon kontrol upravuje zákon. Doba kontroly se liší v závislosti na typu zařízení.

Výhody výběru služeb údržby Navotech:

 • Více než 20 let zkušeností na trhu
 • Komplexní služby včetně doplňkových služeb jako je čištění odpadních vod, fyzikálně-chemické testy a úpravy zařízení
 • Kompletní technologické zázemí jako výrobce vodovodních a kanalizačních zařízení.
 • Profesionální servis po celém Polsku
 • Rychlá servisní odezva v případě selhání zařízení pro zákazníky se servisními smlouvami
 • Plná podstatná podpora našich inženýrů i v obdobích mezi kontrolami

Máte-li zájem o naše servisní služby, kontaktujte nás:

Navotech ul. Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze NIP: 648 277 39 49

Koordinátorka: Ivana Durgarian email: biuro@navotech.com.pl Tel: +48 32 777 11 44 ​​Tel: +48 32 777 10 90

Hodnotit: