Osadniki


Osadniki zawiesin są to obiekty, urządzenia służące do wydzielania, strącania ze ścieków zawiesin łatwo opadających. W najprostszym pojęciu działanie osadników polega na przetrzymywaniu ścieków w warunkach zwolnionego przepływu, dzięki czemu następuje grawitacyjny rozdział dwóch faz: wody i zawieszonych w niej cząstek.

Wymiarowanie osadników ma na celu określenie wymaganej powierzchni użytkowej, przy uwzględnieniu prawa Stokesa. Głębokość osadnika jest bez znaczenia. Miarodajna jest tylko powierzchnia osadnika w stosunku do natężenia przepływu.

Zastosowanie osadników firmy NavoTech:

- separacja zawiesin mineralnych z wód deszczowych z dróg, parkingów, placów postojowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd. W osadnikach zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły oraz części stałe pływające np. worki, styropian,

- przy separacji zawiesin organicznych, sedymentujących ze ścieków gospodarczych i technologicznych w miejscach ich nadmiernego powstawania np. w restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego itp.

 

Osadniki w typoszeregu NavoTech obejmują:

PRIM - osadniki lamelowe, wielostrumieniowe,

OK-WIR  - osadniki wirowe,

OK  - osadniki grawitacyjne.

 


PRIM osadniki lamelowe, wielostrumieniowe


Osadnik zawiesin mineralnych PRIM jest wysokoefektywnym wielostrumieniowym osadnikiem płytowym. W urządzeniu zainstalowano pod odpowiednim kątem pakiet sedymentacyjny. Sedymentacja płytowa gwarantuje uzyskanie dużo większej sprawności w procesie separacji zawiesin. Dekantacja płytowa - działa w kierunku ciągłego oddzielania cząstek o różnych rozmiarach i masie, poprawia tempo osiadania co oznacza, że pojemność urządzenia może być zredukowana w odróżnieniu od dekantacji statycznej, która wymaga zbiornika o ekstremalnie dużej objętości, gdzie tempo osiadania jest małe.

 

Osadniki do zabudowy podziemnej wykonane z betonu klasy C35/45 lub na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej od SN2 (w standardzie) do SN8 lub.

Osadniki zawiesin PRIM w ofercie NavoTech:

- PRIM-B osadnik o osi pionowej, do zabudowy podziemnej, z betonu,

- PRIM-PE osadnik o osi poziomej, do zabudowy podziemnej, z polietylenu.

Według wymagań projektu osadniki mogą być stosowane do zabudowy w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś ) i przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

 


OK-WIR osadniki wirowe


W osadniku OK-WIR ścieki doprowadzane są kanałem wpadającym stycznie do obwodu komory. Komora osadowa umieszczona jest w środkowej części w postaci zagłębionej części lejowej. W czasie przepływu ścieków oprócz zawirowania w płaszczyźnie poziomej tworzą się również wiry wtórne w płaszczyźnie pionowej, prędkość pozioma jest różna w różnych punktach zależnie od odległości od środka piaskownika, co korzystnie wpływa na osadzanie się zawiesin mineralnych.

 

Osadniki do zabudowy podziemnej wykonane z betonu klasy C35/45 lub na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej od SN2 (w standardzie) do SN8 lub.

Osadniki zawiesin OK-WIR w ofercie NavoTech:

- OK-WIR-B osadnik o osi pionowej, do zabudowy podziemnej, z betonu,

- OK-WIR-PE osadnik o osi poziomej, do zabudowy podziemnej, z polietylenu.

Według wymagań projektu osadniki mogą być stosowane do zabudowy w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś ) i przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

 


OK osadniki grawitacyjne


Osadniki grawitacyjne to podstawowe urządzenia służące do wydzielania ze ścieków zawiesin łatwo opadających, o gęstości większej od 1g/cm³. W najogólniejszym ujęciu działanie osadników polega na przetrzymywaniu ścieków w warunkach zwolnionego przepływu, dzięki czemu następuje grawitacyjny rozdział dwóch faz: wody i zawieszonych w niej cząstek. Przy projektowaniu należy uwzględnić czas zatrzymania, powierzchnie osadnika i krzywą uziarnienia dopływającej zawiesiny mineralnej.

 

Osadniki do zabudowy podziemnej wykonane z betonu klasy C35/45 lub na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej od SN2 (w standardzie) do SN8 lub.

Osadniki zawiesin OK w ofercie NavoTech:

- OK-B osadnik o osi pionowej, do zabudowy podziemnej, z betonu,

- OK-PZ osadnik o osi poziomej, do zabudowy podziemnej, z polietylenu,

- OK-PN osadnik o osi pionowej, do zabudowy podziemnej, z polietylenu.

Według wymagań projektu osadniki mogą być stosowane do zabudowy w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś ) i przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.


MATERIAŁY INFORMACYJNE


Katalog: Osadniki