Separatory ropopochodnych

Początek działalności firmy NavoTech to przede wszystkim produkcja separatorów ropopochodnych, a do dzisiaj kilka tysięcy wyprodukowanych urządzeń (separatory koalescecnyjne, lamelowe, wirowe). Separatory NavoTech Inżynieria Środowiska z nowymi rozwiązaniami badane są pod kątem sprawności separacji i wydajności hydraulicznej na stacji prób wybudowanej na terenie NavoTech według normy PN-EN 858.

 

Współpracując w zakresie doboru separatorów ropopochodnych kierujemy się najlepszą wiedzą techniczną w połączeniu z wymogami ekologii i kryteriami ekonomicznymi przedsięwzięcia.

 

Oferujemy separatory ropopochodnych:
- o dowolnych wydajnościach wskazanych przez projekt
   (wykonany najmniejszy 0,2 [l/s] i największy  4500 [l/s]),
- w dowolnym wykonaniu materiałowym
  (polietylen PE-HD, beton C35/45, laminat GRP, stal węglowa lub stal chromoniklowa),
- o dowolnych kształtach według warunków miejscowych
  (prostopadłościany, walczaki o osi poziomej lub pionowej),
- do zabudowy wolnostojącej lub podziemnej
  (z możliwością posadowienia w IV kategori szkód górniczych).

 

Separatory ropopochodnych NavoTech są urządzeniami przepływowymi, których zadaniem jest usuwanie niezemulgowanych olejów i benzyn, jednak zaprojektowane są też na oddzielanie zawiesin mineralnych (piasku, błota itp.). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska wg Dz. U. 2014, poz. 1800 z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dbałość o środowisko naturalne była powodem zaprojektowania separatorów Navotech Inżynieria Środowiska na znacznie niższe wartości. Na odpływie z separatora zawartość substancji ropopochodnych maksymalnie 5 [mg/dm3] (wartość 3-krotnie niższa), oraz maksymalnie 50 [mg/l] zawiesiny ogólnej (wartość 2-krotnie niższa od określonej w ustawie).


Układy separacji NavoTech Inżynieria Środowiska są przeznaczone do oddzielania zawiesin mineralnych oraz substancji ropopochodnych (oleje, benzyny, lekkie smary itp.) z wód deszczowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej lub ze ścieków technologicznych pochodzących np. z myjni samochodowych czy innych źródeł ścieków przemysłowych. Separatory NavoTech Inżynieria Środowiska znajdują zastosowanie w układach zlewni miejskich, sieciach deszczowych zakładów przemysłowych, w kanalizacji deszczowej baz transportowych, paliwowych czy sprzętowych, placów manewrowych, parkingów, dróg i autostrad, oraz wielu innych obiektów.

1 Katalog - Wyposażenie dodatkowe separatorów Pobierz
2 Katalog Techniki Oddzielania - Separatory Ropopochodnych Pobierz