Oczyszczalnie wody i ścieków


Biologiczne oczyszczanie ścieków polega na wielokrotnym zintensyfikowaniu biochemicznych procesów rozkładu substancji organicznych, zachodzących w warunkach naturalnych przez użycie odpowiednich urządzeń technicznych i wytworzenie w nich optymalnych warunków rozwoju dla ograniczonego zespołu organizmów żywych, będących jakby pewnym wycinkiem naturalnego środowiska.

Firma NavoTech oferuje doradztwo techniczne i pomoc w doborze odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków dostosowanej do potrzeb oraz warunków lokalnych. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania projektowe i konstrukcyjne problemów oczyszczania ścieków, w trosce o ochronę środowiska naturalnego...

Przepompownie wody i ścieków


W układach zlewni, gdzie nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia medium i istnieje konieczność podniesienia ich na wyższy poziom stosowane są przepompownie wody i ścieków typu NAVO firmy NavoTech.
Pompownie NavoTech pracują w zakresie przepływów od najmniejszych (gdzie dolna granica ograniczona jest zachowaniem prędkości przepływu w rurociągu tłocznym) do kilkuset l/s. Pompownie pracują jako układy dwu-, trzy-, a nawet czteropompowe, przy największych przepływach montowane w dwóch zbiornikach działających jako układ naczyń połączonych. Wszystkie materiały wykorzystane w przepompowni przystosowane są do pracy w środowisku agresywnym...Zagospodarowanie wody deszczowej


Czym jest system NT-ZWD produkowany przez firmę NavoTech ?

To kompletny, zintegrowany system zagospodarowania wody deszczowej. Stanowi skuteczne rozwiązanie problemów zagospodarowania wody deszczowej odprowadzanej z dachów budynków, zebranej z utwardzonych powierzchni terenu (tarasy, parkingi, ulice itp.).
System zagospodarowania wody deszczowej NT-ZWD jest konfigurowany, dobierany indywidualnie według wielkości zlewni, potrzeb Inwestora i wymagań projektu. Dostarczany na budowę jako całość systemu z dopracowanymi parametrami technicznymi, wymiarami i 10 letnią gwarancją dla Zamawiającego...

Separatory ropopochodnych


Początek działalności firmy NavoTech to przede wszystkim produkcja separatorów ropopochodnych, a do dzisiaj kilkanaście tysięcy wyprodukowanych urządzeń (separatory koalescencyjne, lamelowe, wirowe) wydajności od 0,1 do 800 l/s przepływu nominalnego.

Typoszeregi urządzeń do separacji cieczy lekkich są badane według procedury normy PN-EN 858 na stacji prób o wydajności 150 l/s wybudowanej na terenie firmy NavoTech. Badana jest sprawność procesowa separacji zanieczyszczeń i wydajność hydrauliczna, szczegółowo określamy wysokość progów przelewowych na przelewach burzowych...Separatory tłuszczu


Separatory tłuszczu LIPO instaluje się w miejscach ich nadmiernego powstawania np. w barach, restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego itd.

Tłuszcze będące produktami pochodzenia naturalnego są mieszaniną estrów gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych. Występują w stanie stałym, półstałym i ciekłym. Tłuszcze dzieli się na dwie grupy: tłuszcze zwierzęce (smalec, słonina, masło, łój, tran itp.) i tłuszcze roślinne zwane potocznie olejami (oliwa, olej rzepakowy, słonecznikowy, lniany i inne)...

Osadniki


Osadniki zawiesin są to obiekty, urządzenia służące do wydzielania, strącania ze ścieków zawiesin łatwo opadających. W najprostszym pojęciu działanie osadników polega na przetrzymywaniu ścieków w warunkach zwolnionego przepływu, dzięki czemu następuje grawitacyjny rozdział dwóch faz: wody i zawieszonych w niej cząstek.

Wymiarowanie osadników ma na celu określenie wymaganej powierzchni użytkowej, przy uwzględnieniu prawa Stokesa. Głębokość osadnika jest bez znaczenia. Miarodajna jest tylko powierzchnia osadnika w stosunku do natężenia przepływu...Komory drenażowe


Komory  drenażowe (tunele) NT-BAS to najlepsze rozwiązanie dla zagospodarowania wody deszczowej z możliwością stosowania różnych rozwiązań i kombinacji: rozsączanie - retencja - magazynowanie.

Komory  drenażowe (tunele) produkowane przez firmę NavoTech  przeznaczone są do instalacji zagospodarowania (bezciśnieniowego rozprowadzania, magazynowania, retencji i/lub rozsączania) wody deszczowej odprowadzanej z dachów budynków rynnami i rurami spustowymi, bądź zebranej z utwardzonych powierzchni terenu (tarasy, parkingi, ulice itp.).

Na komory drenażowe NT-BAS wydano Krajową Ocenę Techniczną KOT...

Zabezpieczenia przeciwzalewowe


Zabezpieczenia  przeciwzalewowe, przeciwpowodziowe stosowane są w miejscach, gdzie istnieje ryzyko cofania się zapachu, wody do kanalizacji grawitacyjnej z rowów melioracyjnych, rzek, jezior, zatok lub innych zbiorników wodnych. Cofka wody do kanalizacji grawitacyjnej prowadzi do podtopień garaży, piwnic, zakładów przemysłowych. Częstym powodem zalania niżej położonych miejsc są awarie systemów przepompowni wody i ścieków. Sprawdzonym systemem zabezpieczeń przeciwzalewowych jest stosowanie klap i zaworów zwrotnych do montażu na sieci kanalizacji lub na ich wylotach do studni odbiornika.

Zabezpieczenia przeciwzalewowe oferowane przez firmę NavoTech obejmują:

klapy zwrotne KP
zawory zwrotne jednokierunkowe ProFlexZbiorniki - retencja i magazynowanie


Zbiorniki magazynowe NavoTech zależnie od potrzeb i warunków stosowania produkowane są w różnych wersjach materiałowych i konstrukcyjnych: cylindryczne pionowe i poziome, jedno lub kilkukomorowe, jako urządzenia przepływowe i bezodpływowe, z bocznym dopływem lub odpływem, z dodatkowymi dolotami. Zbiorniki przeznaczone są do zabudowy podziemnej w terenach zielonych lub ciągach komunikacyjnych lub jako wolnostojące.

Zbiorniki NavoTech stosowane są dla: magazynowanie, retencja wody deszczowej, układy oczyszczalni ścieków, separatorów, osadników, zbiorniki magazynowe wody pitnej, zbiorniki ppoż., stosowania w instalacjach otwartych technicznych i przemysłowych...

Zbiorniki ppoż


Układy technologiczne systemów przeciwpożarowych budowane są na bazie zbiorników z polietylenu ROK-PE lub zbiorników stalowych ROK-R lu. System ppoż. składa się z jednego zbiornika lub przy większych kubaturach technologicznych układany jest w baterie zbiornikowe o objętości do 1000 m3.

Zbiorniki przeznaczone są do zabudowy w terenach zielonych lub w ciągach komunikacyjnych obciążonych ruchem kołowym...Neutralizatory


Neutralizatory kwasów KPH produkowane przez firmę NavoTech służą do neutralizacji kwasów zawartych w ściekach i są przeznaczone do instalowania w laboratoriach chemicznych lub na podejściach kanalizacyjnych do pomieszczeń, w których istnieje ryzyko rozlania kwasów mineralnych, np. akumulatorownie, laboratoria itp. Proponowany system neutralizacji KPH służy również jako neutralizator kondensatu. Do neutralizatora nie należy wprowadzać ścieków sanitarnych i deszczowych...

Regulatory przepływu


Regulatory przepływu wody deszczowej DRP NavoTech ze względu na nieregularny charakter opadów deszczowych i związane z tym zmiany przepływu znajdują zastosowanie głównie przy budowie kanalizacji deszczowej, gdzie zamontowane urządzenia oczyszczające wod-kan mogą być narażone na okresowe przeciążenia hydrauliczne, mogące spowodować ich nieprawidłową pracę lub uszkodzenie i tym samym skażenie środowiska. Problem ten można rozwiązać przez zastosowanie zbiorników retencyjnych, systemu komór drenażowych NT-BAS i układów przelewowych wyposażonych w regulatory przepływu DRP...Prefiltr basenowy


Prefiltr basenowy, prefiltr pompy (potocznie zwany również 'łapacz włosów') znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wolnostojące pompy obiegowe mają kontakt ze zwiększoną ilością zanieczyszczeń stałych a w szczególności 'włóknistych' mogących okręcać się na ruchomych częściach pomp....

Pręt spawalniczy


Firma NavoTech Inżynieria Środowiska oferuje Państwu drut spawalniczy PE z polietylenu High Density (PE-HD) produkcji NavoTech o przekroju okrągłym 3-5 mm. Drut ten znajduje zastosowanie w spawaniu, renowacji, naprawie zbiorników, przewodów, rurociągów, konstrukcji z tworzyw sztucznych oraz innych elementów wykonywanych zarówno na halach produkcyjnych jak i 'w terenie'...